Wyrok uniewinniający w sprawie o przestępstwo skarbowe

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie sygn. XVI K 29/22 Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił Klienta Kancelarii od zarzutu popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 kks. Po apelacji złożonej przez oskarżyciela wyrokiem z dnia 6 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie sygn. VII Ka 795/22 utrzymał w mocy uniewinniający wyrok Sądu Rejonowego.

Klientowi Kancelarii zarzucono udział w karuzeli VAT i oskarżono o popełnienie przestępstw skarbowych z art. 56§2 kks i 61 § 2 kks.


Pierwotnie Sąd Rejonowy na wniosek obrońcy umorzył postępowanie z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia oraz przedawnienie karalności.
Na skutek zażalenia wniesionego przez oskarżyciela Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej przestępstwa z art. 56 § 2 kks i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, stojąc na stanowisku, iż umorzenie jest przedwczesne bowiem w sprawie należy przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Sąd Rejonowy rozpoznając sprawę ponownie, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uniewinnił oskarżonego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 56 § 2 kks. Rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Okręgowy. Wyrok jest prawomocny.

Poniżej istotne fragmenty pisemnego uzasadnienia wyroku :

„Biorąc pod uwagę zasób zgromadzonego materiału dowodowego i jego treść, jaskrawo przeczącą tezie zarzutów, przy braku dowodów potwierdzających tę tezę, decyzja oskarżyciela o skierowaniu aktu oskarżenia jawi się Sądowi jako zdumiewająca i sprzeczna z normami zwłaszcza art. 4 k.p.k., art. 2 §1 pkt 1) in fne k.p.k. oraz art. 7 k.p.k.”

„Należy zauważyć, że w aktach sprawy nie znajdują się żadne relewantne dowody, które potwierdzały by postawione zarzuty i wersję forsowaną przez organ podatkowy. Zgromadzono natomiast bogaty materiał dowodowy świadczący o niewinności nie tylko oskarżonego, ale też przemawiający za uznaniem, że aprioryczne założenie organu podatkowego co do fikcyjności faktur i braku rzeczywistych transakcji sprzedaży na istniejącym towarze było jawnie kontrfaktyczne

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *